Deewa

  • 2021-12-31Abholtermin
  • 2022-02-15Aktualisiert
Deewa

Domainnamewww.voadeewanews.comBewertung

etwa 1000~20000

Domainnamewww.voadeewanews.comfließen

348

Domainnamewww.voadeewanews.comGut oder schlecht

Alles läuft gut. Reich und edel Ji

Webseite:DeewaGewichte

1

Webseite:DeewaIP

23.5.0.211

Webseite:DeewaInhalt

//ageneral'js'detection,mustbeontoplevelin,duetoCSSperformancedocument.documentElement.className="js";varcacheBuster="275";varappBaseUrl="/";varimgEnhancerBreakpoints=[0,144,256,408,650,1023,1597];varisLoggingEnabled=false;varisPreviewPe=false;varisLivePreviewPe=false;if(!isPreviewPe){window.RFE=window.RFE||{};window.RFE.cacheEnabledByParam=window.location.href.indexOf('nocache=1')===-1;window.history.replaceState(null,'',window.location.href.replace(newRegExp('[\&\?]nocache=1'),''));}varpwaEnabled=false;varswCacheDisabled;پاکستانif(top.location===self.location){//ifnotinsideofanIFramevarrenderGtm="true";if(renderGtm==="true"){(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='///gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-N8MP7P');}}varut_data={entity:"VOA",pangea_version:"8.30.0.0.275",langue:"Dari/Pashto",langue_service:"RadioDeewa",short_langue_service:"DEEWA",property_id:"460",platform:"responsive",platform_short:"R",runs_js:"Yes",pe_title:"موبائلکورپاڼه",pe_type:"homepe",pe_name:"موبائلکورپاڼه",short_headline:"موبائلکورپاڼه",long_headline:"موبائلکورپاڼه",content_type:"index",subcontent_type:"homepe",enviro_type:"prod",url:"",domain:"",pub_year:"2015",pub_month:"04",pub_day:"22",pub_hour:"00",pub_minute:"00",pub_weekday:"Wednesday",slug:"resposnive-homepe",section:"موبائلکورپاڼه",english_section:"resposnive-homepe"};if(typeof(TealiumTFrom)==='function'&&typeof(TealiumTSearchKeyword)==='function'){varut_from=TealiumTFrom();varut_searchKeyword=TealiumTSearchKeyword();if(ut_searchKeyword!=null&&Deewaut_searchKeyword!==''&&ut_data["search_keyword"]==null)ut_data["search_keyword"]=ut_searchKeyword;if(ut_from!=null&&ut_from!=='')ut_data["from"]=TealiumTFrom();}if(window.top!==window.self&&ut_data.pe_type==="snippet"){ut_data.pe_type='iframe';}varisEmbededPlayerOnSameDomain=false;try{isEmbededPlayerOnSameDomain=window.top!==window.self&&window.top.location.origin&&window.location.href.includes("/embed/player/");}catch(e){//Can'taccesscross-originframe,Deewabutnoneedtothrowerrorinthiscase}if(isEmbededPlayerOnSameDomain){deleteut_data.affiliate_campaign;deleteut_data.affiliate_src;ut_data.platform="responsive";ut_data.platform_short="R";}(function(a,b,c,d){a="ts.tiqcdn.com/ut/bbg/voa-pangea/prod/ut.js";b=document;c="script";d=b.createElement(c);d.src=a;d.type="text/ja"+c;d.async=true;a=b.getElementsByTName(c)[0];a.parentNode.insertBefore(d,a);})();لاسرسیدونکیلینکدلتهنهوړاندېمرکزيجُزیاتوتهواوړئدلتهنهمخکېمرکزيلټونتهواوړئدلتهنهمخکېمرکزيلټونتهواوړئLinkhasbeencopiedtoclipboardکورپاڼهدسېمېخبرونهپښتونخوابلوچستانپاکستانټاکنېامریکانړۍافغانستانداعشاوتندرويټېوياداریهLearningEnglishFollowUsژبېSearchژوندۍژوندۍSearchvarn2In=document.querySelector('.hdr-20__inner');varn2Sec=document.querySelector('.hdr-20__side--secondary')varsecStyle=window.getComputedStyle(n2Sec);if(n2In&&window.peYOffset-1){n2In.classList.add('hdr-20__inner--big')}PreviousNextتازهخبرپاکستانافغانستانامریکاټېويدټيټوینټيسیریزپهدریمهسیالۍکېنیوزيلینډپاکستانتهپه7ویکټونوماتېورکړېدایرانصدرډاكټرابراهيمریيسيننپهدوهورځنيسفراسلامابادتهرسیږيپاکستان:ضمنيانتخاباتوکېزیاتېڅوکۍمسلملیګ(ن)ګټلي،دباجوړپهدواړوڅوکیومبارکزیبکامیابشویدامریکاایواننماېندګانداسرایل،اوکراېناوتاېوانلپاره۹۵اربهډالرهمرستېمنظورېکړيدايياېماېفنهبهراتلونکېاونۍ۱.۱اربهډالرهترلاسهشي:دپاکستاندخزانېوزیرپهغربيغاړهکېدتشددپهپېښوکې۱۳فلسطینیانوژلشويکابلکېدداعشخراسانلخواشويبریدکېیوتنوژلشویاودرېنورژوبلشويژوندۍپهایرانباندېداسرایلدمبینهبریدپهاړهرپوټونهاینټنيبلینکن:امریکادیرغلپههیڅقسمعملیاتوکېلاسنهدیلرلیدمتحدهایالاتودبهرنیوچارووزیرانتونيبلینکنپهایرانباندېداسرایلدهواييبریددرپوټونوپهاړهویليچېپهدېاړهکرهمعلوماتنهشته.بلینکندG7دبهرنیوچارودوزیرانوپهغونډهکېلهګډونوروستهخبريغونډېتهوویل:"زهدپېښودراپورونوپهاړهخبرېنهکوم...زهیواځېدومرهویلایشمچېزموږاودG7دټولوغړوهڅهاوتمرکزدتاوتریخواليپرکمولوباندېدی.Deewa"بلینکنوویلامریکادیرغلپههیڅقسمبریدونوکېلاسنهلري،وایيدامریکېاودG-7هیوادونوتوجهدممکنهشخړېمخهنیولدياودهرقسمتاوتریخواليکمولدي:"تاسوولیدلچېاسرایلباندېبریدونهوشول،اوبېشکهمونږدایقیني‌کووچېاسرایلپهموثرهتوګهخپلهدفاعوکړيخوورسرهدېدشخړېلهزیاتېدواوجنګنهډډهوکړي".18:1319.4.2024روئټرز:دایراندسرکاريټيويترمخه،دپوځیوجګپوړيکمانډرسیاووشمیهندوستنندجمعېپهورځویليچېپهحملهکېهېڅقسمهنقصانندیرامنځتهشوی.هغهزیاتهکړېچېپهاصفهانکېچېتېرهشپهڅهغږونهاورېدلشويدي،هغهدفضایيدفاعدسیسټمونوآوازوچېیو"مشکوکڅیز"یېپهنښهکولو.09:5519.4.2024امریکایيرسنیودامریکادچارواکولهقوله،چېنومونهیېندياخېستلشوي،خبرورکړیچېاسرایلدجمعېپهورځدلمرخاتودمخه،پهایرانکېدننهدمیزائیلحملهکړېده.داېبيسي،سيبياېس،او–اېنپیآررسنیوپخپلورپوټونوکېنورجزئیاتنديوړاندېکړيچېدامبینهحملهچېرتهشوېاوکومځایپهکېپهنښهشویدی.روئټرزخبريادارېدیوایرانيچارواکيلهقوله،چېنومیېندیڅرګند،ویليچېپهاصفهانکېدچاودنېکومغږونهچېاورېدلشوي،هغهدایراندفضایيدفاعدسیسټمونودفعالهکولوپهوجهو،اوګنيدایرانپهضددمیزائیلکومبریدندیشوی.داسرایلدپوځیوترجمانددغورپوټونودخورېدونهیوساعتپسوياواېتهوویل،هغه"داشيبه"دامریکایيرسنیوپهدغورپوټونوڅهتبصرهنهکوي.دایرانسرکاريخبريادارې،اېرناویليديچېدهغههېوادفضایيدفاعيسیسټمونهدڅوولایتونوپهسرفعالهکړیشويدي.هماېرنا،اوهمیوېبلېسرکاريخبريادارې،فارسچېدایراندسپاهپاسدارانانقلابسرهتعلقساتي،دنامعلوموخبريذرائعولهقولهویليچېدایرانپهمرکزيولایت،اصفهانکېیوهچاودنهشوېده.فارسخبريرسنۍزیاتهکړېچېداچاودنهداصفهانښارپهمشرقيمضافاتوکېدقهجاورستانښارکېشوېده.همدېحالکېدالجزیزهشبکېخبرورکړیچېپهشاماؤعراقکېهمدچاودنواطلاعاتمخېتهراغليخوتراوسهپهدېچاودنوکېدکومېمرګژوبلېاطلاعنهدهترلاسهشوې.دایراندیورینیمودپروګرامدمرکزنطنزپهګډوندایرانیوشمیرایټميساحېپهاصفهانکېموقعیتلري.دسيایناینلهمخېدجمعېپهورځورتهیوامریکایيچارواکيویليچېاسرایلدایرانپهخاورهبریدکړیاؤداګامسیمهپهنوروشخړوکېهمښکېلولیشي.دایراندولتيميډیاویليچېدجمعېپهسهاردایرانداصفهانښاردهوایياډېاؤیوپوځيمرکزترڅنګددریوؤچاودنوغږونهاوریدلشويچېلههغېوروستهپهیوشمیرمقاماتوکېدایرانهوایيدفاعينظامفعالکړلشویدی.سيایناینوایيچېدچاودنوعلتلاپهبشپړډولنهدیروښانهشوی.فارسخبرېشبکېویلي"دفاعينظامدیوداسېڅهپهځوابکېچمتوکړلشویچېکیدایشيډرونوي".رپورټکېویلشويچېدچاودنېممکنههدفپوځيریډارؤاؤدچاودنېلهاملهسیمهکېدکورونواؤدفترونوشیشېماتېشوېديدایرانلهلوريپهاسرایلدمیزایلواؤډرونبریدنونوتهوروستهتېرههفتهداسرایلوزیراعظمنیتنیاهوژمنهکړېوهچېپهایرانبهځوابيبریدکوي.داپهداسېحالکېدهچېامریکېاؤګڼشمیراروپایيهیوادونوداسرایلنهغوښتنېکړيديچېایرانتهبایددهغويدبریدځوابورنهکړياؤدزغمڅخهکارواخلي.ایرانهمخبرداریورکړیچېکهبریدپرېوشينوددېبهسختېنتیجېمخېتهراشي.څېړونکيویرېښیيچېپهغزېکېروانهجګړهدسیمېنوروهیوادونوتهخوریدایشي.پهغزېکېورستهلههغېدتاریخیوهخونړۍجګړهپېلشوېچېپهاووماکتوبردفلسطینوسلهوالېډلېحماسپهاسرایلحملهوکړهاؤنزدې۱۲۰۰کسانیېوژلاؤ۲۴۰یېنوریرغمالکړل.دحماسدبریدځوابکېاسرایلپهغزېکېجګړهپېلکړېچېدحماسدواکلاندېدغزېدروغتیاوزارتلهمخېپهدېجګړهکېتراوسه33,970کسانوژلشوياؤ76,770نورژوبلشويدي.دایرانملاتړووسلهوالوډلوپهلبنان،یمناؤعراقکېهمبریدونهپېلکړياؤدفلسطینیانودملاتړاعلانیېکړی.09:2019.4.2024پهاسرایلدحملېپهسرامریکېاواتحادیانويېپهایرانپابندۍولګولېPresiبایډندایرانپلویانتههمخبرداریورکړواوویېوېلداواضحهدهچېهغهڅوکچېدایراندحملوملاتړکوي،امریکاداسرایلتحفظتهژمنهلريdentJoeBidenواشنګټن(وياوای/ایپي/ایاېفپي/روېټرز)پهاسرایلدحملېپهسرامریکيدزیارت،پنجشنبې،پهورځپهایرانپابندۍولګولېاوهغهافراداوکمپنۍيېپهنخښهکړېچېدایرانپوځتهوسلهاونورموادورسوي.دامریکېصدرجوبایډنپهیوبیانکېوویلپهاسرایلحملهپهناکامهکولوکېيېمرستهکړېاواوسدایراناحتسابکوياوپهایراننويبندیزونهاودبرامداتوقدغنونهلګوي.بایډندایرانپلویانتههمخبرداریورکړواوویېوېلداواضحهدهچېهغهڅوکچېدایراندحملوملاتړکوي،امریکاداسرایلتحفظتهژمنهلرياوپهسیمهکېدخپلوامینيځواکونواوهمکارانودتحفظدپارهبههرضروريګامپهاخلياودمخالفینواحتساببهکوي.امریکېاواتحادیانويېپهایرانبندیزونهپهداسېحالکېاعلانکړيچېاسرایلدایراندحملېپهجوابورکولوغورکوي.دایرانصدرابراهیمرییسيدسرښارتهرانسرهنږدېدپوځیانوکلیزپرېډتهوویلکهاسرایلپهایرانحملهوکړهنوایرانبهورتهدرونداوسختجوابورکوي..21:0318.4.2024قریباً۵۰ملکونوپهاسرایلدایرانحملېغندنهاوتاوتریخواليدکمولوغوښتنهیېکړېداسرایليپوخترجماناېدمېرلډېنیلهېګريهغهبېلېسټېکمزایلښييچېاسرایلواييایرانپهحملهکېاستعمالکړیقریباً۵۰ملکونوپهیومشترکهبیانکېپهاسرایلدایراندمزایلاوډرونحملوغندنهکړېاوپهټولوفریقېنویېغږکړیچېکړکېچدنورپراخېدومخنیويدپارهدېکوښښونهوکړياولوظیېوکړوچېپهمنځنيختیځکېتاوتریخواليدختمولودپارهبهپهسفارتيکچههمکاريکوي.پهملګروملتونوکېد۵۰واړوملکونومستقلاستازودشورو،چهارشنبې،پهورځجاريشويبیانکېوویلپهاسرایلدایرانحملهدایراناودایرانپلوهوسلهوالودهغهګامونوڅخهوروستیګامدیچېنړیوالامناوامانتهخطرراولاړوي.داسرایلوزیراعظمبېنجمننېټنیاهودشورو،چهارشنبې،پهورځوویلدخپلېخوښېپهطریقهبهایرانتهجوابورکوي.دایرانصدرابراهیمرییسيدسرښارتهرانسرهنږدېدپوځیانوکلیزپرېډتهوویلکهاسرایلپهایرانحملهوکړهنوایرانبهورتهدرونداوسختجوابورکوي.15:2718.4.2024اسرایليوزیراعظمواييدایراندحملېپهضدبهدهېواددفاعکويبېنجمننېټنیاهودجرمنچانسلراولفشولزسرهمشترکهخبريکانفرستهوېناکويداسرایلوزیراعظمبېنجمننېټنیاهودنهې،سهشنبې،پهورځوویلدایراندحملېپهضدبهدهېواددفاعکوي.بلخوا،دایراننایبخارجهوزیرعليباقرکنيدګل،دوشنبې،پهورځدایرانحکومتيټېلېوېژنتهوویلداسرایلدممکنهحملېجواببهپهګنټونهبلکېپهسېکېنډونوکېورکوي.22:5716.4.2024صدرابراهیمرییسي:ایرانبهداسرایل"کمزورياقدام"تههم"سختاودردوونکی"جوابورکړيدایرانصدرابراهیمرییسيوایيکهاسرایلدایرانخلافمعمولياقداموکړينوسختاودردوونکیجواببهورکړلشي.دایرانداسناخبريایجنسۍدخبرلهمخېایرانيصدرداخبرېدقطرلهامیرشیختمیمبنحمادالثانيسرهتېرهشپهپهټیلیفونيخبروکېکړېدي.دایرانصدرزیاتهکړېچېهېوادبهیېدخپلوګټوخلافهرډولاقدامتهجوابووایي.دایراندصدرپهګډونددېهېوادنوروچارواکوهمداسرایلهغوخبرداریوتهدجوابویلوګواښکړیچېوایيدایراندډروناومیزایلبریدونوجوابتهبهمناسبجوابورکوي.18:0816.4.2024اسرایلدایرانپرمیزایلپروګراماوپاسدارانِانقلابدبندیزغوښتنهکړېاسرایلدایراندپوځاودهغهدځینومتحدینولهخواپریهوديریاستباندېدبېساريډروناومیزایلبریدونودجوابدیوېبرخېپهتوګهدپرایرانباندېدنویوبندیزونوغوښتنهوکړه.داسرایلدبهرنیوچارووزیراسرایلکاټزدسهشنبې-نهېپهورځپرټولنیزورسنیولیکلي،ده30هېوادونوتهددېلپارهخطلېږلیچېدایراندمیزایلوپرپروګرامبندیزولګولشياودایرانپاسدارانِانقلابځواک"ترهګر"تنظیمونومولشي:"دمیزایلواوډروندراویشتلوپهغبرګونکېلهپوځيجوابسرهسرهزهدایرانخلافدسفارتيجوابرهبريکوم".پهملګروملتونوکېداسرایلاستازيګیلاډایردانهمددوشنبې-ګلپهورځدملګروملتونوامنیتشوراتهپهویناکېغوښتنهوکړهچېایرانبایدنورپهملګروملتونوکېهیڅمقامونهلرياوامنیتشورادېپرېسختبندیزونهولګوياوسپاهپاسداراندېیوترهګرتنظیماعلانکړي.15:1216.4.2024‏جي-‏‎7‎‏هیوادونهپهاسرایلدايراندحملېوروستهپهمنځنيختيځکېدثباتدپارهګامونهپورتهکويMideastTensionsKeyEventsدنړۍاووهشتهمنوهیوادونو(جي-‏‎7‎‏)داتوارپهورځغونډهکړېاوپهښکارهيېپهاسرايلدايرانحملهغندلېده.‏دويډيويغونډېوروستهدجي-‏‎7‎‏هيوادونوپهبيانکېویلشوي،"مونږداسرايلاوخلکوسرهیېدپورهيووالياوملاتړڅرګندونهکوواودامنيت‏دپارهيېژمنهکوو".‏اسرایلویلي،ايرانداتوارپهورځپهاسرايل‏‎320‎‏ډروناوميزايلېداغلي،خودامریکېاونوروهیوادونوپهملاتړیې‏‎99‎‏فيصدهراغورځوليدي.‏جي-‏‎7‎‏هيوادونوويلي،"ايرانپهسيمهکېدبېثباتۍاوقابونهبهرشخړېدخطرېدپارهبلګامپورتهکړیدی،بايدددېنهډډهوشي".‏داسرايلددفاعيځواکونووياندلفټننټکرنلپيټرلرنرسياېناېنتهویلي،"ايرانپهبريدکېناکامهشویدی".‏داتوارپهورځدجي-‏‎7‎‏هيوادونوغونډهاټليرابللېوه.پهجي-‏‎7‎‏هيوادونوکېبرتانيه،کېنېډا،فرانس،جرمني،جاپاناوامریکاشاملدياوداوختیې‏مشريداټليسرهده.‏لرنرويلي،تهرانپوځياډهپهنخښهکړېدکومپهاړهچېايرانوايي،دغهاډهداپرېلپهلومړۍنېټهدشامپهپلازمينهدمشقکېدايرانپهسفارتخانهد‏بريددپارهکارېدلېاودوهايرانيجرنېلانپکېوژلشويوو.‏هغهزیاتهکړې،دشپېپههواييبريدکېکومتاواننهدیاوښتی.‏09:0715.4.2024اسرایلپهملګروملتونوکېایرانتهدحملېپهسردسزاورکولوغوښتنهکړېTheUnitedNationsSecurityCouncilholdsameetingonthesituationintheMiddleEast,includingIran39;srecentattackainstIsrael,atUNheadquartersinNewYorkCityonApril14,2024.اسرايلداتوارپهورځدملګروملتونودامنيتيشورانهغوښتيايرانتهدېپهاسرايلدحملېکولوسزاورکړياودنوروحملومخهدېونيسي.‏داسرايلاستازيګېلادايردنویلي،"امنيتيشورادېننضروراقداموکړي"،هغهویلي،"دايرانترهګريدېوغندي،بندیزونهدېپرېبيرتهولګوي،د‏ايرانپاسدارانانقلابځواکدېترهګرهډلهوګرځولشي.اوسدېاقداموکړلشي،داسرايلاوسيمېدپارهنه،بلکېدنړۍدپاره".‏اسرايلدايرانلخواپهاسرايلد‏‎170‎‏وسلهوالوډرون،‏‎120‎‏بېلسټکميزايلواو‏‎30‎‏کروزميزايلودبریدوروستهدملګروملتونودمليامنیتدشورا‏سمدستيغونډېبللوغوښتنهکړېوه.اسرايلويلي،دامریکېاونورواتحاديانوسرهپهګډهیېدايران‏‎99‎‏فيصدهډروناوميزايلېراغورځوليدي.‏ايردنپهامنيتيشورانيوکهکړې،دکلونوراهسېیېدايرانپهاړهداسرايلخبرداريتهغوږنهدینيولی.‏‏هغهویلي،نړیوالهټولنهد"شيعهاسلاميرژيم"پهراپورتهکېدوغلېپاتېده،خودايرانپهاسرايلدنېغپهنېغهحملوسرهدغهرژيماوسبېپردېیا‏مخهبربنډشو.‏اسرایلپهملګروملتونوکېایرانتهدحملېپهسردسزاورکولوغوښتنهکړې09:0615.4.2024بلاګوګورئEmbedshareEmbedshareThecodehasbeencopiedtoyourclipboard.widthpxheightpxShareonFacebook ShareonTwitter TheURLhasbeencopiedtoyourclipboardNolivestreamingcurrentlyailable0:000:00LiveویډیورپورټونهPreviousslideNextslideپهبلوچستانکېدسرخابکمپافغانکډوالاندېښمنديچېحکومتیېپهجبرافغانستانتهستانهنکړيپهمردانکېمعلوماتوتهدرسایۍاورېښتونياوتحقیقاتيخبرونوپهاړهورکشاپراجوړشودپاکستاندخزانېوزیر:امیددیچېدآیاېماېفدقرضېنویپروګرامپهمېمیاشتکېحتميشيدخیبرپښتونخواچارواکي:تراوسهداېسيسيکارډلرونکوافغانکډوالوداېستلوهدایتندیراغلیدایراناواسراییلممکنهجنګبهدپاکستانپهاقتصادهمسختاثراتولري-څېړونکيبټګرامکېدرېخوېندېدپولیومرضښکارشويديمولانافضلالرحمن:دفبرورۍاتمېنېټېانتخاباتمونږتهدقبلولونديداسرایليځواکونواودفلسطینيوسلهوالوترمنځهپهدویمهورځهمپهمقبوضهغربيغاړهکېډزېدواملريپاکستانخپلوبېلسټیکمیزایلوتهپر"سامانوړونکو"کمپنیودامریکېبندیزردکړیدیدپاکستاناوافغانستاندورانولاروکوڅواوسړکونوغوندېداځلددوبۍنړیوالښارسړکونههملهبارانياوبوډکووخبرونه/نړۍپاکستان:تراوسهدقانونياسنادلرونکوافغانکډوالودایستلوپلاننهلرودغزېپهرفحښارکېداسرایلپهبمبارۍکېدشپږوماشومانوپهګډوننههتنهوژلشويپرایرانباندېداسرایللهبریدسرهمنځنیختیځیوهنويدورتهداخلشوفلم،هنراولوبېدټيټوینټيسیریزپهدریمهسیالۍکېنیوزيلینډپاکستانتهپه7ویکټونوماتېورکړېدامریکېدفټبالمشهورلوبغاړیاواداکاراوجیسېمپسند۷۶کالوپهعمرکېوفاتشوپهدېکوچنياختردپښتونويڅلورفلمونهاؤدګڼوسندرغاړونوېسندرېمخېتهراځيامریکادامریکاایواننماېندګانداسرایل،اوکراېناوتاېوانلپاره۹۵اربهډالرهمرستېمنظورېکړيدايياېماېفنهبهراتلونکېاونۍ۱.۱اربهډالرهترلاسهشي:دپاکستاندخزانېوزیرپهغربيغاړهکېدتشددپهپېښوکې۱۳فلسطینیانوژلشويبلاګپاکستانکېیواځې32فیصدهمېرمنېبینکياکاونټونهلري:اېشینډېوېلپمنټبنکپنجابکېدپوځلخوادپولیسوډبولکېدوپېښېتهدپلټنوګډهډلهجوړهکړلشوېدهپهامریکاکېډاکټرانوانسانتهدسوورګرده،پښتورګی،لګولیداعشاوسختدریځيمېډیاکابلکېدداعشخراسانلخواشويبریدکېیوتنوژلشویاودرېنورژوبلشويخبرونهپهاسټرېلیاکېپهعیساييمذهبيمشرد۱۶کلنهلکدچاقوګزارونهدترهګرۍحملهبللشوېخبرونه/پښتونخواپاکستان:ضمنيانتخاباتوکېزیاتېڅوکۍمسلملیګ(ن)ګټلي،دباجوړپهدواړوڅوکیومبارکزیبکامیابشویخېبرپښتونخواکېدبارانونولهاملهدمړوشوؤکسانوشمېره59تهرسېدلېوياواېډيوهټویټرtwitterوياواېډيوهفیسبوکوي.او.اېډيوه-VOADeewaډیرکتلشويخبرونه1کهداسرایلاؤایرانشخړهغځیږينوپاکستانبهیېهمداغېزولاندېراځي‌:څیړونکي222views2دټيټوینټيسیریزپهدریمهسیالۍکېنیوزيلینډپاکستانتهپه7ویکټونوماتېورکړې131views3کابلکېدداعشخراسانلخواشويبریدکېیوتنوژلشویاودرېنورژوبلشوي121views4پاکستان:ضمنيانتخاباتوکېزیاتېڅوکۍمسلملیګ(ن)ګټلي،دباجوړپهدواړوڅوکیومبارکزیبکامیابشوی87views5دامریکاایواننماېندګانداسرایل،اوکراېناوتاېوانلپاره۹۵اربهډالرهمرستېمنظورېکړي51views6دايياېماېفنهبهراتلونکېاونۍ۱.۱اربهډالرهترلاسهشي:دپاکستاندخزانېوزیر49viewsMoreBacktotopFollowUsزمونږپېژندگلوزمونږپهاړه508مادهدکارولوشرایطاومحرمیتخبرتیاموضوعاتپښتونخوابلوچستانپاکستانافغانستانګاونډيهېوادونهامریکانړۍفلم،هنراولویېلینکسوياوایانګلیسيوياوایدريوياوایپښتووياوایاردومشالرېډيو//operamini-disableicofontif(nigator.userent.match(/OperaMini/i)){varbodyClass=document.getElementsByTName("body")[0].className.replace("can-ff","");document.getElementsByTName("body")[0].className=bodyClass;}//mobilebrowserstestif(typeofRFE!=='undefined'){if(RFE.isMobile.any()){document.getElementsByTName("body")[0].className+="is-mobile";}else{document.getElementsByTName("body")[0].className+="is-not-mobile";}}XSSMMDLG

Seite? ˅:DeewaBericht

Wenn ein Verstoß gegen die Website vorliegt, klicken Sie bitte auf MeldenBericht

Empfohlene Informationen

Empfohlene Seite