دانلود رایگان نرم افزار

  • 2021-12-31Abholtermin
  • 2022-02-15Aktualisiert
دانلود رایگان نرم افزار
  • Webseitenadressse:www.soft98.ir
  • Server IP:79.127.127.35
  • Seitenbeschreibung:دانلود رایگان نرم افزار،کرک و سریال نرم افزار،آنتی ویروس،ویندوز 7،ویندوز 8.1،ویندوز 10،ویندوز 11،برنامه اندروید،نرم افزار اندروید،نرم افزار مهندسی،برنامه نویسی،اندروید،ویندوز

Domainnamewww.soft98.irBewertung

etwa 500~20000

Domainnamewww.soft98.irfließen

287

Domainnamewww.soft98.irGut oder schlecht

Gut und Böse gemischt. Begleitende Gewinne und Verluste heftig

Webseite:دانلود رایگان نرم افزارGewichte

3

Webseite:دانلود رایگان نرم افزارIP

79.127.127.35

Webseite:دانلود رایگان نرم افزارInhalt

دانلودرایگاننرمافزارسافت٩٨خانهسیستمعاملسیستمعاملویندوزویندوز11ویندوز10ویندوز8.1ویندوز7ویندوزXPویندوزServerسایرسیستمعامل‌هالینوکسمکینتاشاندرویدسایربخش‌هامجازیسازیآپدیتویندوزفعالسازویندوزوآفیسمباحثدرانجمنمباحثومشکلاتسیستمعامل‌هاآموزش‌هایمربوطبهسیستمعامل‌هانرم‌افزارنرم‌افزارپشتیبانگیریازاطلاعات(ویندوز|مکینتاش)بازیابیاطلاعات(ویندوز|مکینتاش)مدیریتپارتیشن‌هامدیریتهارددیسکبهینهسازیسیستمعامل(ویندوز|مکینتاش)حذفنرم‌افزار(ویندوز|مکینتاش)فشردهساز(ویندوز|مکینتاش)ابزاررجیستریمدیریتپسوردفرهنگلغتابزاردسکتاپ(ویندوز|مکینتاش)اسکرینسیورابزارگرافیکوعکس(ویندوز|مکینتاش)نرم‌افزارقفلگذاری(ویندوز|مکینتاش)ابزارفلشساختانیمیشن(ویندوز|مکینتاش)درایورسختافزارابزارآفیس(ویندوز|مکینتاش)ابزارPDFابزارسیدی(ویندوز|مکینتاش)نرم‌افزارفارسینرم‌افزارمهندسیبرنامهنویسیکامپوننتنرم‌افزارمکینتاشاینترنتابزاراینترنت(ویندوز|مکینتاش)مدیریتدانلود(ویندوز|مکینتاش)مرورگروبپیامرسانمدیریتایمیلکنترلسیستمازراهدورابزارشبکهمدیریتFTPطراحیوبابزاروبمستراسکریپتمالتیمدیاپلیرموزیکوفیلمنمایشفیلم(ویندوز|مکینتاش)پخشصوتویرایشگرفیلم(ویندوز|مکینتاش)ویرایشگرصوت(ویندوز|مکینتاش)مبدلفرمتصوتیوتصویری(ویندوز|مکینتاش)کدکهایصوتیوتصویریتصویربرداریازدسکتاپ(ویندوز|مکینتاش)امنیتیابزارامنیتی(ویندوز|مکینتاش)آنتیویروسفایروالضدهکوجاسوسیآپدیتآنتیویروسحذفوپاکسازیاطلاعاتموبایلاندرویدبرنامه‌هایکاربردیمدیریتاپلیکیشن‌هاپیامرسانمدیریتوارسالSMSمدیریتایمیلمدیریتفایلبهینهسازقفلگذاریوامنیتیویرایشومدیریتعکسمرورگروبصفحهکلیدلانچروشخصیسازیهواشناسیاندرویداندرویدپلیرموزیکوفیلمآفیسواداریدفترچهتلفنوشماره‌گیرمسیریابومکانیاباینترنتابزارهامدیریتوضبطتماسویرایشموزیکوفیلمپزشکیوسلامتهمراهبانکبرنامه‌هایپارسیاندرویدبرنامه‌هایمذهبیاندرویدسایربازیاندرویدزنگموبایلوالپیپرموبایلنرم‌افزارموبایلشبیهسازاندرویدسایرنرم‌افزارهامباحثدرانجمنمباحثومشکلاتاندرویددرانجمنگرافیکگرافیکپلاگینفتوشاپپلاگینویدئوییپلاگیننرمافزارسهبعدیسازفونتآموزشیآموزشیآموزشوترفندویندوز8و10و11آموزشزبانRosettaStoneنکات،ترفندهاوآموزش‌هایمربوطبهفتوشاپآموزش‌هاینرم‌افزارهاوسیستمعامل‌هاآموزشویدیویینرمافزارهایکاربردیبازیبازی(ویندوز)مباحثومشکلاتبازی‌هابخشاندرویدانجمنسافت٩٨رفعمشکلاتنرم‌افزاریورودبهانجمنرفعمشکلاتنرمافزارسافت٩٨ابزارهایرمزگشاییفایل‌هایقفلشدهتوسطباج‌افزارهاتاپیکجامعدانلودنرم‌افزار‌هایکاربردی(قرارنگرفتهدرسایت)نرم‌افزارهایپیشنهادیکاربران(معرفینرم‌افزارهایکاربردی)بخشفعالسازیقانونیانواعویندوزوآفیسدرخواستکرکوفعالسازنرمافزارهادرخواستنــرمافــزارودرایــورمستقیمسازیلینک‌هایآپلودسنترهااکانتپرمیومسایت‌هایفایلشرینگراهنماییبرایخرید،ارتقاوتعویضقطعاتلیستدستهبندیشدهآموزشنرم‌افزار‌هاایجادتغییراتدلخواهدرویندوز10(لیستآموزش‌ها،ترفندهاوحلمشکلاترایج)ایجادتغییراتدلخواهدرویندوز11(لیستآموزش‌ها،ترفندهاوحلمشکلاترایج)اطلاعیهسرورdl2درحالارتقاءمیباشدوازدسترسخارجاست.(10خرداد1402)نرمافزارهاییکهبههمراهکرک،سریالیاPatchدرسایتقراردادهمیشوند،اکثرادرصورتاتصالبهاینترنتغیرفعالمیشوند.برایجلوگیریازارتباطنرمافزارهاییکهبهاینترنتنیازندارند،ازنرمافزارWindowsFirewallControlاستفادهکنیدتادراستفادهازنرمافزارها،آپدیتخودکارآنهاویامصرفپهنایبانداینترنتدچارمشکلنشوید.برایراحتیدردانلودفایلهاودانلودباسرعتبالا،ازنرمافزارهایمدیریتدانلودمانندFDMیاIDMاستفادهکنید.بعلتمشکلامنیتیدرورژنهایقدیمینرمافزارWinrar،درصورتتمایلنرمافزارراکاملحذفکنیدونسخه(v6.21)رانصبکنید.سایتوسروردانلودسافت۹۸درداخلکشورودردیتاسنترآسیاتکمیزبانیمیشودودرسامانهثبتدامنههایاینترنتیبامیزبانیداخلیثبتوتاییدشدهاست.(درقسمتنشانیوبسایت،soft98راجستجوکنید)جهتاطلاعازنیمبهابودنترافیکدانلودیازسافت۹۸باشرکتیکهاشتراکاینترنتتهیهکرده‌ایدتماسبگیریدودرصورتنیمبهانبودندرسامانه195.cra.irشکایتخودراثبتکنید.نوعشکایت:مشکلاتمالیوتعرفهموضوعشکایت:عدمرعایتتعرفهترافیکداخلوبینالمللیمتوجهشدمتماسبامدیریتتبلیغــاتپیشنهادات،انتقاداتومشکلاتسایتاستفادهازامکاناتسایترایگانادانلود رایگان نرم افزارستامّا:1.شماباعضویتدرسایتمی‌تونیدنرم‌افزاریروکهباهاشزیادسروکارداریدروبهعلاقمندی‌هایخوداضافهکنیدوازطریقگزینهعلاقمندی‌هاکهدرپنلکاربریشماقراردارهباورودبهسایتازآپدیتشدناونمطلعبشید.2.شماباعضویتدرسایتمیتونیدباورودبهسایتورفتنبهکنترلپنلوکلیکبررویجدیدترینمطالب،جدیدترینمطالببعدازآخرینورودخودتونرومشاهدهکنید.3.شماباعضویتدرسایتمیتونیدباورودبهسایتورفتنبهکنترلپنل۳۰مطلبآخرسایترومشاهدهکنید.4.شماباعضویتدرسایتمیتونیدباورودبهسایت،تصویریازمحیطکرکشدهنرم‌افزار(درصورتیکهقراردادهشدهباشد)رامشاهدهکنید.ورودبهسایت×نامکاربریلطفاًنامکاربریراواردکنیدرمزمرافراموشکردمرمزعبورلطفاًرمزعبورراواردکنیدورودبهسایتکاربرجدیدهستید؟عضویتدرسافت۹۸برایاستفادهازاینقسمتبایدوارداکانتیاعضوشویدجستجوتاریخچهلطفاًکلیدواژهموردنظرراواردکنیددانلودرایگاننرم‌افزارایرانیکارتiranicardمطالبنرم‌افزارمطالباندرویداخباروبOpera99.0.4788.47Win/Mac/Linux+GXGamingBrowserمرورگراپراInternetDownloadManer(IDM)6.41.12Retail+PortableمدیریتدانلودRufus4.1.2045+PortableنصبویندوزتوسطUSBفلشBurnAwarePro16.7+PortableرایتآسانوحرفهایCD/DVD/Blu-rayCrystalDiskInfo9.0.1+PortableنمایشاطلاعاتومشخصاتهارددیسکWinRAR6.22Final+Farsi+PortableفشردهسازیفایلGoogleChrome114.0.5735.91Win/Mac/Linux+PortableمرورگرگوگلکرومStartAllBack3.6.5.4677جایگزینمنویاستارتدرویندوز11KMPlayer4.2.2.77+2023.5.30.17Win/Mac+PortableپخشفیلمGlaryUtilitiesPro5.206.0.235+PortableبهینهسازیویندوزGlaryMalwareHunterPro1.167.0.785+PortableمحافظویندوزدربرابربدافزارHDCleaner2.050+Portableپاکسازیوبهینه‌‌سازیفضایهارددیسکMicrosoftSwiftKeyAIKeyboard9.10.13.7تایپسریعوهوشمنددراندرویدLarkMusicPlayerPro5.54.5پخشحرفهایموزیکدراندرویدپیکسآرت22.4.1برنامهویرایشویدیووعکسدراندرویدترب0.17.1.7TorobدسترسیبهبهترینقیمتبازاردراندرویدShazam13.32.0-جستجویخوانندهازطریقموزیکدراندرویدPhotoLabPROPictureEditor3.12.57ویرایشحرفهایعکسدراندرویدفیلیموFilimo4.9.6برنامهتماشایفیلموسریالدراندرویدVivideoVideoEditor9.9.7+LiteویرایشویدیودراندرویدTapScannerPro2.8.20برنامهتپاسکنربرایاندرویدSmartLauncherPro6.2.033لانچرزیبابرایگوشیاندرویدهمراهمن5.8.2اپلیکیشنرسمیهمراهاولبرایاندرویدوآیفونمشاهدهمطالببخشاندروید180مقایسهگلکسیS23باآیفون14؛رقابتدوپرچمدارازدورقیبقدرتمند175بهترینماشینهایپرندهدرفیلمهایعلمیتخیلیازنگاهسایتفیگار234آموزشویرایشپیامهایارسالیدرواتساپ242بهترینراهکارهابرایکاهشصدایفنلپ‌تاپ293حافظهاساسدیدانلود رایگان نرم افزار(SSD)چیست؟مقایسهانواعSSD41312جایگزینمناسببرایChatGPT648راهاندازیهوشمصنوعیدرگوگلکروم337رازالگوریتماینستاگرامچیست؟165بررسیآیفون13؛موشکافیسیستم،دوربین،عملکردوباتری383بهترینمستندهادربارهفضاازنتفلیکس؛اکتشافاتفضاییآنسویزمین449پرفروشترینگوشیهایضدآببازار423بهترینبرنامههایویرایشویدیودراندرویدمشاهدهادامهلینکدونیخبرهایتکنولوژیLinkdooniRSSTwitterFacebookInstram180مقایسهگلکسیS23باآیفون14؛رقابتدوپرچمدارازدورقیبقدرتمند175بهترینماشینهایپرندهدرفیلمهایعلمیتخیلیازنگاهسایتفیگار234آموزشویرایشپیامهایارسالیدرواتساپ242بهترینراهکارهابرایکاهشصدایفنلپ‌تاپ293حافظهاساسدی(SSD)چیست؟مقایسهانواعSSD41312جایگزینمناسببرایChatGPT648راهاندازیهوشمصنوعیدرگوگلکروم337رازالگوریتماینستاگرامچیست؟165بررسیآیفون13؛موشکافیسیستم،دوربین،عملکردوباتری383بهترینمستندهادربارهفضاازنتفلیکس؛اکتشافاتفضاییآنسویزمین449پرفروشترینگوشیهایضدآببازار423بهترینبرنامههایویرایشویدیودراندرویددرحالبارگذاری...Opera99.0.4788.47Win/Mac/Linux+GXGamingBrowserمرورگراپرااینترنت/مرورگروبSalaR12خرداد1402Opera مرورگراپرابرایکاربری‌هایعمومیاینترنتنظیرنمایشوبسایت‌ها،دریافتوارسالنامه‌هایالکترونیکی،مدیریتارتباطات،گفتگویبرخطآی‌آرسی،بارگذاریازطریقپروتکلبیت‌تورنتوخواندنفیدهایوبمورداستفادهقرارمی‌گیرد.اپرابرایرایانه‌هایشخصی،تلفن‌هایهمراهوتبلت‌هابهطوررایگانعرضهمی‌گردد.اپرابهصورتیکپروژهتحقیقاتیدرشرکتتله‌نور،بزرگترینشرکتارتباطینروژی،پابهعرصهوجودگذاشت.اجزایاصلیاپراعبارتندازمروربرپایه‌هاتب‌ها،امکاناتکوچکوبزرگنماییصفحات،تنوعاشکالنشانگرموسویکبخشمدیریتبارگذارییکپارچه‌است.ازنظرامنیتیاپراداراییکمحافظداخلیدرمقابلحملاتفیشینگوبرنامه‌هایموسومبهبدافزار(Malware)است،همچنیندارایتواناییحفظامنیتدرهنگاممروروبسایت‌هاوحذفاطلاعاتشخصیهمچونکوکیاست.ادامــهمطلـبInternetDownloadManer(IDM)6.41.12Retail+Portableمدیریتدانلوداینترنت/مدیریتدانلودSalaR12خرداد1402InternetDownloadManer یاهمان IDM یکنرم‌افزارمدیریتدانلوداستکهتنهابرایسیستم‌عاملمایکروسافتویندوزقابلاستفاده‌است.InternetDownloadManer،دانلودهارابهچندقطعه تقسیممی‌کندتاعملیاتدانلودسریع‌ترانجامشود.IDMبابرنامه‌هایاینترنتاکسپلورر،اپرا،موزیلافایرفاکس،گوگلکرومکارمی‌کند.تاکنونگزارشیمبنیبراینکهInternetDownloadManerمحتویجاسوس‌افزاریاadwareباشد،منتشرنشده‌است.IDMمی‌تواندفیلم‌هاییکهدروبسایت‌هامشاهدهمی‌کنیدرادانلودکند.هنگامیکهفیلمیازاینترنتپخشمی‌شود،بهطورخودکارعبارتیرابهنامDownloadthisvideoدرکنارصفحهٔفیلمیاصداظاهرمی‌شودکهباکلیکبرآنمی‌توانفیلمیاصدارابارگیریکرد.ادامــهمطلـبRufus4.1.2045+PortableنصبویندوزتوسطUSBفلشنرمافزارویندوزTRACKER10خرداد1402Rufus نرمافزاریکمحجمورایگانکهبهشمااینامکانرامیدهدتابتوانیدUSBدرایوهایBootableبسازید.امامهمترینتفاوتRufusباسایربرنامههایساختUSBدرایوهایBootableسرعتاینبرنامهاستکهبنابهگفتهتوسعهدهندهRufus،سرعتاینبرنامهدوبرابربیشترازنرمافزارهاییمانندUNetBootin,Windows7DVD/USBToolاست،بعدازدانلودواجراینرمافزارRufusابتدابایددرایوUSBخودراانتخابکردهوسپسفایلISOویندوزراانتخابکنیدتامحتویاتفایلISOبهداخلدرایوUSBمنتقلوفلشمموریبوتیبلشماآمادهشود.ادامــهمطلـبBurnAwarePro16.7+PortableرایتآسانوحرفهایCD/DVD/Blu-rayنرمافزارویندوز/ابزارسیدیSalaR10خرداد1402BurnAware نرم‌افزاریکمحجماماحرفه‌ایجهترایتدیسک‌هایCD,DVD,Blu-rayکنید.BurnAwareنرم‌افزاربسیارسبکوایدهآلیاستکهشمامی‌توانیدازآنبرایایجاددیسک‌هایفیلم،موسیقی،اطلاعاتوغیرهاستفادهکنید.رابطکاربریبسیارسادهBurnAwareبهشماکمکمی‌کندتاسرعتعملبیشتریدرکارتانداشتهباشیدودرضمنبایکمحیطسادههرکاربرمبتدیراقادربهاستفادهازاینبرنامهمی‌کند.شمابهراحتیمی‌توانیداطلاعاتخودتانرارایتکنیدویادرقالبفایل‌هایایمیجذخیرهکنید.ادامــهمطلـبCrystalDiskInfo9.0.1+Portableنمایشاطلاعاتومشخصاتهارددیسکنرمافزارویندوز/مدیریتهارددیسکSalaR10خرداد1402CrystalDiskInfo نرمافزاریمفیدورایگانبراینظارتوضعیتسلامتیهارددیسک(HDD/SSD)ونمایشاطلاعاتدقیقوکاملدرموردهارددرایوهاینصبشدهبررویکامپیوتر(فلش،دما،شمارهسریال،مدل،مجموعمدتزمانکار،رابطاستاندارد)میباشد.همچنیننرمافزارCrystalDiskInfoبهشمااطلاعمیدهدکههارددیسکشماچندباروچندساعتروشنشدهاست.ایننرمافزاربروضعیتهارددرایوهاییکهازتکنولوژیSMARTاستفادهمیکنندنظارتمیکندویکارزیابیکلیازسلامتدرایورابهشماارائهمیکند.نمایشصفاتپارامتریSMARTنظیرخواندنخطاها،عملکرد،شروعوپایانspindle،زمانجستجو،تعدادخاموشوروشنشدنگردش،خطاهاازدیگرامکاناتنرمافزار CrystalDiskInfoمیباشد.ادامــهمطلـبWinRAR6.22Final+Farsi+Portableفشردهسازیفایلنرمافزارویندوز/فشردهسازSalaR10خرداد1402WinRAR وینراریكیازبهتریننرمافزارهایمدیریتفایلهایفشردهمیباشدکهمیتواندفایلهایمختلفراتا10درصدبیشترازفایلهایZIPبافرمتRARفشردهسازد.WinRARمیتواندفایلهایRARandZIPfiles,unpacks7Z,ACE,ARJ,BZ2,CAB,GZ,ISO,JAR,LZH,TAR,UUE,Zراازحالتفشردهخارجكند.ازمهمترینقابلیتهایایننرمافزارمیتوانبهقابلیتSelf-Extractذکرنموددانلود رایگان نرم افزارکهبوسیلهآنشمامیتوانیدفایلفشردهشدهرابهصورتیکفایلاجراییباپسوندexeدرآوریدتادرکامپیوترهاییکهنرمافزارWinRARنصبنیستنیزبتوانیدآنهاراازحالتفشردهخارجکنید.ادامــهمطلـبصفحهقبل123456...938صفحهبعدلیسـتنرم‌افزارهایکاربردینرم‌افزارمدیریتدانلودبروزشدهدر12خرداد1402نرم‌افزارWinrarبروزشدهدر10خرداد1402مرورگرFirefoxبروزشدهدر2خرداد1402مرورگرGoogleChromeبروزشدهدر10خرداد1402مرورگرMicrosoftEdgeبروزشدهدر5خرداد1402نرم‌افزارRevoUninstallerبروزشدهدر25اردیبهشت1402MusicPlayerپخشفایلصوتیبروزشدهدر24فروردین1402VideoPlayer‌پخشفایلتصویریبروزشدهدر9خرداد1402ابزاررایتCD/DVDبروزشدهدر10خرداد1402درایومجازیبروزشدهدر11اردیبهشت1402FoxitReaderمشاهدهPDFبروزشدهدر13فروردین1402نرم‌افزارAnyDeskبروزشدهدر22فروردین1402WindowsFirewallControlبروزشدهدر26بهمن1401AdvancedSystemCareبروزشدهدر12اردیبهشت1402JaSERuntimeبروزشدهدر11اردیبهشت1402++MicrosoftVisualCبروزشدهدر24اردیبهشت1402Microsoft.NETFrameworkبروزشدهدر12فروردین1402محصولاتESETبروزشدهدر9فروردین1402محصولاتKasperskyبروزشدهدر1اردیبهشت1402درایورکارتگرافیکبروزشدهدر1خرداد1402پارسینویسپارسینویسیدرمحیطنرمافزارهاBlueLifeHostsEditorویرایشفایلHostsویندوزInternetOffقطعموقتیاکاملاینترنتادامهلیستنرم‌افزارهایکاربردیﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺕتبلیغـاتsoft98.irآسیاتکتعرفه‌هایشگفت‌انگیزاینترنتآسیاتک۱۴۰۲-۱۳۸۹©طبقماده12فصلسومقانونجرائمرایانه‌ایهرگونهکپیبرداریازطرحقالب،مطالبوفایل‌هایتارنمایسافت‌ ٩٨بههرنحو،پیگردقانونیدارداستفادهازمطالبسافت٩٨بههرنحو،تنهاباکسباجازهکتبیازمدیریتامکانپذیرمی‌باشدسافت٩٨توسطهاستدیالوبهرویسرورهای آسیاتکـ پشتیبانیمی‌شودودارایترافیکنیمبهامی‌باشدبرنامهنویسیوطراحیوبسایتSMostafa.ir●دراینستاگرامدنبالکنید@SMostafaMoosiتعرفهدانلودازسافت۹۸×سایتوسروردانلودسافت۹۸درداخلکشورودردیتاسنترآسیاتکمیزبانیمیشودودرسامانهثبتدامنههایاینترنتیبامیزبانیداخلیثبتوتاییدشدهاست(درقسمتنشانیوبسایت،soft98راجستجوکنید).جهتاطلاعازنیمبهابودنترافیکدانلودیازسافت۹۸باISPخودتماسبگیریدودرصورتنیمبهانبودندرسامانه195.cra.irشکایتخودراثبتکنید.نوعشکایت:مشکلاتمالیوتعرفهموضوعشکایت:عدمرعایتتعرفهترافیکداخلوبینالمللیبستن

Seite? ˅:دانلود رایگان نرم افزارBericht

Wenn ein Verstoß gegen die Website vorliegt, klicken Sie bitte auf MeldenBericht

Empfohlene Informationen

Empfohlene Seite