زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما

  • 2021-12-31Abholtermin
  • 2022-02-15Aktualisiert
زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنما
  • Webseitenadressse:www.zoomg.ir
  • Server IP:185.166.104.3
  • Seitenbeschreibung:زومجی وب سایت نقد و بررسی بازی ، سینما، تلویزیون، فیلم، اخبار بازی، بررسی سخت افزار گیمینگ و پوشش کامل کنفرانس و مراسم های E3، اسکار، گلدن گلوب و Gamescom است.

Domainnamewww.zoomg.irBewertung

etwa 5000~500000

Domainnamewww.zoomg.irfließen

242

Domainnamewww.zoomg.irGut oder schlecht

Neunzehn ist nicht. vergeblich heftig

Webseite:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماGewichte

4

Webseite:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماIP

185.166.104.3

Webseite:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماInhalt

زومجی|اخباربازی،سینماوسریال،نقدوبررسیوراهنما×وروداعضاءعضویت$(function(){$("#quickRegisterIframe").on('load',function(){variframeHeightRegister=document.getElementById('quickRegisterIframe').contentWindow.document.body.offsetHeight;resizequickRegisterIframe(iframeHeightRegister+10);});$("#loginIframe").on('load',function(){variframeHeight=document.getElementById('loginIframe').contentWindow.document.body.offsetHeight;resizeLoginIframe(iframeHeight+10);});});functionresizeLoginIframe(height){if(heightvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::هدر::‌موبوگیفت::H1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="mobogift.com/"target="_blank"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="H1-Mobogift"src="cdn.zoomg.ir/2024/2/ezgif-6-86fbe.gif"alt="1711;1740;1601;1578;1705;1575;1585;1578;"/></a></div>","groupName":"h1","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":480},{"title":"بنر::کیفپولمن::‌H1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="campaign.kifpool.me/?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=eyd_campaign"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="H1-Kifpool"src="cdn.zoomg.ir/2024/4/kifpool-1403.gif"alt=""/></a></div>","groupName":"h1","isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":450}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);ویدیوبررسیویدیوییبرندگانجشنوارهکن۲۰۲۴یکشنبه,06خرداد140322بررسیبازیبررسیبازیSenua39;sSa:HellbladeII؛بازگشتحماسیسنوئاشنبه,05خرداد1403130مقالاتسینماییبهترینفیلمهایکمدی۲۰۲۴کهبایدمنتظرشانباشیمسهشنبه,08خرداد140312مقالاتبازیرمزهایبازیجیتیایV|لیستکاملکدهایتقلبدوشنبه,07خرداد140335مقالاتسینماییآخرهفتهچهفیلمیببینیم؟|ازفارغ‌التحصیلتاجانشینهادساکرسهشنبه,08خرداد140333varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::‌کوینکس","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/s/45WM"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/3/fa-zoomg-300-250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/3/fa-zoomg-1300-100.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="S1-CoinEx"id="S1-CoinEx"data-src="cdn.zoomg.ir/2024/3/fa-zoomg-1300-100.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":474}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);انتخابسردبیرسازندگانBatman:Arkhamیکبازیجدیدبرایایکسباکسمی‌سازندویدیوجدیدانیمیشنInsideOut2احساسحسادترایلیرانشانمی‌دهدبازی‌هایماهژوئن۲۰۲۴پلیاستیشنپلاساسنشالمعرفیشدندبازیSkullandBonesبهمدتیکهفتهرایگانخواهدشدکالافدیوتیبلکآپس۶ازروزعرضهبهگیمپسمی‌آیدvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::‌HS1::آیپینز","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="ipinz.ir/"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/3/ipnz-300x250-1.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/3/ipnz-2.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="HS1-ipinz"id="HS1-ipinz"data-src="cdn.zoomg.ir/2024/3/ipnz-2.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":"Ipeenz","serializedPositions":null,"weight":0,"id":476}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);محبوب‌ترینپست‌هاراهنمایخریدکامپیوترگیمینگمیانردهراهنمایخریدکامپیوترگیمینگبالاردهراهنمایخریدکامپیوترگیمینگردهحرفهایتصویرجدیدانیمیشنInsideOut2|نمایشحسادترایلیغولهلندیبهکابوسقهرمانسریالریچرتبدیلمی‌شودداغترینبحثها154راهنمایخریدکامپیوترگیمینگمیانرده130بررسیبازیSenua'sSa:HellbladeII؛بازگشتحماسیسنوئا125کالافدیوتیدرپروندهتیراندازییکمدرسهدرآمریکامتهمشد123راهنمایخریدکامپیوترگیمینگردهحرفهای107راهنمایخریدکامپیوترگیمینگبالارده86نیلدراکمن:بازیجدیدناتیداگمی‌توانددنیایویدیوگیمرامتحولکند83تمرکزپلیاستیشنازگرافیکبهروایتتغییرخواهدکردجدیدترینمقالاتاخبارسینماوتلویزیونشرکتآمازونمنتظرحضوریکشخصیتمحبوبدرفصلدومسریالاربابحلقههاباشیدمسیحکریمی18:451403/03/094باانتشارچندتصویرمشخصشدکهدرفصلدومسریالTheLordoftheRings:TheRingsofPowerبایدمنتظرحضوریکشخصیتمحبوبباشیم.اخباربازیپلیاستیشنزمانپخشرویدادStateofPlayجدیدسونیرسمااعلامشدعلینوروزی18:221403/03/099شرکتسونیازبرگزاریرویدادStateofPlayجدیدیبرایارائهجزئیاتبیشتراز۱۴بازیپلیاستیشن5وپلیاستیشنVR2خبرداد.اخبارسینماوتلویزیونددپولحضوردوسترایانرینولدزدرفیلمDeadpoolandWolverineتاییدشدعلیرضامحمدی17:491403/03/093باتاییدرایانرینولدز،رابمک‌الهنیدرفیلمDeadpoolandWolverineقراراستحضورکوتاهوافتخاریراداشتهباشد.نقدفیلموسریالنقدفیلمآخرینتوقفدریوماکانتی(TheLastStopinYumaCounty)|جنایتیدرناکجاآبادسوگندمختاری17:071403/03/092TheLastStopinYumaCounty(آخرینتوقفدریوماکانتی)یکاثرجناییباایده‌هاینئووسترناستکهدریکتکلوکیشنداستانیکسرقتراروایتمی‌کند.بااینمقالههمراهزومجیباشید.اخباربازیپلیاستیشنبازیFairgameیکتجربهچندنفرهبزرگراارائهخواهدکردعلیرضامحمدی17:011403/03/092به‌لطفآگهیشغلیجدیدیکهتوسطاستودیویسازندهمنتشرشدهاست،هم‌اکنونمی‌دانیمکهبازیFairgame$یکتجربهچندنفرهوAAAخواهدبود.اخباربازیپلیاستیشنتریلرConscriptفضایترسناکبازیدرجنگجهانیاولرابهتصویرمی‌کشدبهرامشعباندوست16:211403/03/095تریلرجدیدConscriptفضایترسناکبازیواقعدرجنگجهانیاولرابه‌تصویرمی‌کشد.اخبارسینماوتلویزیوندنیلکریگبازیگرسریالشرلوکبهدنیلکریگدرفیلمKnivesOut3پیوستمسیحکریمی15:591403/03/091نتفلیکسبه‌تازگیبازیگرشناختهشدهدیگریرابرایحضوردرفیلمWakeUpDeadMan:AKnivesOutMysteryبابازیدنیلکریگاستخدامکردهاست.اخبارسینماوتلویزیوندوئینجانسونبازگشتموانادراولینپوسترانیمیشنMoana2|پخشتریلربه‌زودیعلیرحیم‌زاده12:001403/03/091اولینپوسترانیمیشنموانا۲منتشرشدهوزمانپخشاولینتریلرآننیزمشخصشدهاست.اخباربازیپلیاستیشناستقبالبی‌نظیرازبازیXDefiantادامهداردعلینوروزی11:301403/03/0919رسانهاینسایدرگیمینگگزارشدادکهتعدادکاربرانبازیشوتراول-شخصXDefiantدرهفتهاولانتشارتقریبابههشتمیلیونرسیدهاست.اخباربازیپلیاستیشنتریلرزمانعرضهMultiVersus؛رقابتنفس‌گیرقهرمانانعلینوروزی11:001403/03/094استودیوPlayerFirstGamesتریلرزمانعرضهMultiVersusراپخشکردکهدرگیریبرخیازمبارزانبازیرانشانمی‌دهد.اخباربازینینتندوریمیکResidentEvilZeroبرایسوییچ۲عرضهمی‌شود؟علینوروزی10:301403/03/095کاربرانکنسولنینتندوسوییچ۲احتمالاقادربهتجربهنسخهریمیکبازی‌هایResidentEvilZeroوResidentEvil-Code:Veronicaخواهندبود.خانوادهزومجیپازلLEDهایرنگی؛چگونهکشفنورآبیدنیاراتکاندادخانوادهزومجی10:151403/03/090ساختLEDآبیوبه‌دنبالآننورسفید،رؤیاییغیرممکنبه‌نظرمی‌رسید؛امامهندسیژاپنیباانگیزه‌یتمام‌نشدنی،اینرؤیارابهحقیقتتبدیلکرد.اخباربازیپلیاستیشنبزرگ‌ترینتیمسیدیپراجکترویبازیویچر۴کارمی‌کندعلینوروزی10:001403/03/0915استودیوسی‌دیپراجکتبهپشتیبانیازبازیCyberpunk2077پایاندادتاتمرکزخودرارویتوسعهبازیویچر۴معطوفکند.اخبارسینماوتلویزیونمارتیناسکورسیزیجرجلوکاسادعامی‌کندنظرمارتیناسکورسیزیدربارهمارولتغییرکردهاستعلیرحیم‌زاده09:301403/03/0923جرجلوکاسخالقجنگستارگانبه‌تازگینظرخوددربارهدنیایسینماییمارولرابیانکردهاست.اخبارسخت‌افزاراخبارفناوریکارتگرافیکMSIRTX4090SUPRIMFUZIONازرادیاتورداخلیبرخورداراستمهدیاسدی09:001403/03/092کارتگرافیکبزرگومتفاوتMSIRTX4090SUPRIMFUZIONباسیستمخنک‌کنندهمایعAll-in-OneخودبرایحضوردرنمایشگاهComputexامسالآمادهمی‌شود.اخبارسخت‌افزاراخبارفناوریمادربردهایZ890وB860شرکتMSIبرایپردازنده‌هایCoreUltra200فاششدندمهدیاسدی23:561403/03/082براساساطلاعاتفاششدهازمادربردهاینسلجدیدMSI،اینشرکتدرمجموع۱۲محصولمختلفازسریZ890وB860رابرایتراشه‌هایسریArrowLake-Sآمادهمی‌کند.اخباربازیایکس‌باکسسازندگانBatman:Arkhamیکبازیجدیدبرایایکسباکسمی‌سازندعلیرضامحمدی23:351403/03/0830استودیویهاندرداستارکهازاعضایسابقراک‌استدیتشکیلشده،درحالهمکاریبامایکروسافتبرایساختیکبازیانحصاریاست.خانوادهزومجیانقراضتاریکچگونهبی‌سروصداحیاترویزمینرامحومی‌کند؟خانوادهزومجی23:301403/03/080گونه‌هاییکهحتیازوجودآن‌هابی‌خبرهستیم،بهتدریجازرویزمینمحومی‌شوندولازماستبرایمقابلهباایناتفاقتلاشکنیم.مقالاتسینماییبهترینفیلمهایکمدی۲۰۲۴کهبایدمنتظرشانباشیممسیحکریمی22:591403/03/0812دراینمقالهشمارابا۲۰تاازبهترینفیلمهایکمدی۲۰۲۴کهمنتظرشانهستیمآشنامی‌کنیم.همراهزومجیباشید.اخبارسینماوتلویزیونتریلرفیلموسریالویدیوجدیدانیمیشنInsideOut2احساسحسادترایلیرانشانمی‌دهدعلیرحیم‌زاده21:461403/03/084استودیوپیکسارویدیووپوسترجدیدیازInsideOut2منتشرکردهاستکهقدرتاحساسحسادتودوستیجالبدواحساسرایلیرانشانمی‌دهد.صفحه۱از۴۶۰۶۱۲۳۴۵...۴۶۰۶[{"@context":"schema.org","@type":"Organization","Name":"Zoomg","URL":"/","logo":{"@type":"ImeObject","url":"cdn.zoomg.ir/assets/logos/zoomg_logo.png","caption":"Zoomg"},"sameAs":["/channel/UCc445FfWD4c6TkH1y-7KmAA","twitter.com/myzoomg","/myzoomg/","/myzoomg/","/company/zoomg","/myzoomg/","t.me/myzoomg"]},{"@type":"WebSite","name":"Zoomg","url":"","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"/search/{query}","query-input":"requiredname=query"},"@context":"httpschema.org"}]varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::دیتاسنترشاتل::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/b2b/phone-for-business/?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=display&amp;utm_campaign=hostedpbx"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-Shatel"src="cdn.zoزومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماomg.ir/2024/3/sh-cloudtalk--300x250v-2.gif"alt=""/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":482},{"title":"رایتل::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="shop.rightel.ir/?utm_source=webads&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=fastessimcard&amp;utm_content=03zoomgi"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/5/rightel.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/5/rightel.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="HL1-rightel-2"id="HL1-rightel-2"data-src="cdn.zoomg.ir/2024/5/rightel.gif"/></picture></a></div>13;10;<p></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":491}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);ویدیوهایاختصاصینیم‌نگاهبازیHellblade2ایکسباکس|سفربهایسلندباسنوئاافتتاحاولینفروشگاهحضوریدیجیکالانگاهیبهنسخهارلیاکسسبازیHades2؛جذاب‌ترازقبل؟جعبهگشاییزومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماکنسولدستیMSIClaw|تازهواردپرادعاجعبهگشاییومعرفیخنک‌کننده‌هایسیلوراستون|همخوشرنگهمخنکبازیهایموردانتظار۱خرداد۱۴۰۳تاریخعرضهSenua'sSa:HellbladeII۱تیر۱۴۰۳تاریخعرضهEldenRing:ShadowoftheErdtree۴مرداد۱۴۰۳تاریخعرضهFrostpunk2۳۰مرداد۱۴۰۳تاریخعرضهBlackMyth:Wukong۹شهریور۱۴۰۳تاریخعرضهStarWarsOutlawsvarbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"زومیت::‌پوشیدنی‌ها::‌BL3","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/product/list/laptop/?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=bannerlaptop"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL3-Zoomit-Product-Wearable"src="cdn.zoomg.ir/2024/5/300-x-250.gif"alt=""/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":479},{"title":"بنر::‌الجی::شماره۲::‌HL2","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/ir/tvs/lg-oled65c26la?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=mobileviewbanner&amp;utm_campaign=oled&amp;utm_id=summer2023phase2"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/9/lg-oled-gaming-zoomgi-300x250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2023/9/lg-oled-gaming-zoomgi-300x250.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="HL2-LG-2"id="HL2-LG-2"data-src="cdn.zoomg.ir/2023/9/lg-oled-gaming-zoomgi-300x250.gif"/></picture></a></div>13;10;<p></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":467}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);بررسیبازی9بررسیبازیبررسیبازیSenua39;sSa:HellbladeII؛بازگشتحماسیسنوئاهلبلید۲باجلوه‌‌هایبصریبی‌نظیردرکنارصدابرداریوموسیقیفوق‌العاده،روایتگرادامه‌یماجراجویی‌هایسنوئاوچالش‌هایذهنیاودردنیاییاساطیریوخوفناکاستکهمثلنسخه‌یاول،تجربه‌یمنحصر‌به‌فردیرابهارمغانمی‌آورد.9بررسیبازیAnimalWell؛یکمترویدوینیاخاص6بررسیبازیPAC-MANMegaTunnelBattle:ChompChamps؛پک‌منبتلرویال!7بررسیبازیTalesofKenzera:Zau|بهعشقپدربررسیمحصولبررسیسختافزاربررسیهدستپلیاستیشنپالسالیت|پرادعایاپرکاربرد؟سونیازPulseEliteبه‌عنوانیکهدستبی‌سیمبسیارباکیفیتبرایشنیدنصدایبازی‌هایادمی‌کند.اماآیاپالسالیتواقعاپیشرفتقابلتوجهینسبتبهPulse3Dدارد؟بررسیکنسولدستیلنووLegionGo|هیولایپوشالی؟بررسیایربادPlaystationPulseExplore|پرمدعایبی‌کیفیت؟بررسیگوشیریلمی۱۱پروپلاس؛میان‌ردهشیکبررسیفیلموسریالنقدفیلموسریالنقدفیلمآخرینتوقفدریوماکانتی(TheLastStopinYumaCounty)|جنایتیدرناکجاآبادTheLastStopinYumaCounty(آخرینتوقفدریوماکانتی)یکاثرجناییباایده‌هاینئووسترناستکهدریکتکلوکیشنداستانیکسرقتراروایتمی‌کند.بااینمقالههمراهزومجیباشید.نقدفیلمایدهتو(TheIdeaofYou)|انهتویویکداستانعاشقانهنقدفیلمبهترین‌ها(TheGreatestHits)|زندانخاطراتنقدفیلمگودزیلا:منفییک(GodzillaMinusOne)|آمریکایی‌ترینگودزیلایژاپنیاخبارسینمامنتظرحضوریکشخصیتمحبوبدرفصلدومسریالاربابحلقههاباشیدمسیحکریمی18:451403/03/09حضوردوسترایانرینولدزدرفیلمDeadpoolandWolverineتاییدشدعلیرضامحمدی17:491403/03/09بازیگرسریالشرلوکبهدنیلکریگدرفیلمKnivesOut3پیوستمسیحکریمی15:591403/03/09بازگشتموانادراولینپوسترانیمیشنMoana2|پخشتریلربه‌زودیعلیرحیم‌زاده12:001403/03/09جرجلوکاسادعامی‌کندنظرمارتیناسکورسیزیدربارهمارولتغییرکردهاستعلیرحیم‌زاده09:301403/03/09مقالاتسینماییآخرهفتهچهفیلمیببینیم؟|ازفارغ‌التحصیلتاجانشینهادساکراهمیتانیمیشنWall-Eدرفرهنگعامهازنگاهجامعه‌شناسیمعرفیمستندWeStealSecrets:TheStoryofWikiLeaksفیلموسریالهایخرداد۱۴۰۳|ازخانداناژدهاتاهیتمنآخرهفتهچهفیلمیببینیم؟|ازانیمهمحلقرارروزهایزومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنمااولآشناییتاکلوتبهترینفیلمهای۲۰۲۴کهمنتظرشانهستیم|ازاربابحلقههاتامگالوپلیسبهترینفیلمهایکمدی۲۰۲۴کهبایدمنتظرشانباشیمراهنمایخریدبهترینمانیتورهایگیمینگدرردههایقیمتیمختلف45ادامهمطلبراهنمایخریدمانیتورگیمینگدرقیمتهایمختلف124ادامهمطلبچهمادربردیراباچهپردازنده‌ایبخریم؟90ادامهمطلبراهنمایخریدوآزمایشقطعاتدستدومکامپیوتر67ادامهمطلبموبایلبهترینبازیهایدخترانهاندرویدبهترینبازیهایدیتاداراندروید۵۰بازیرایگاناندرویدکهحتمابایدنصبکنیدسیدرضانصری22:421402/05/11بهترینبازیهایترسناکاندرویدعرفانسعیدیان16:471402/01/27بهترینبازیهایآفلایناندروید|۵۵بازیکهنبایدازدستبدیدمحمدصادقتواضعی21:011401/09/20بهترینبازیهایآنلایناندروید-38بازیچندنفرهکهبایدتجربهکنیدمحمدصادقتواضعی19:041400/06/030اندرویدگیمبهترینبازیهایاندروید|۱۰۸بازیبرتراندرویدیکهبایدنصبکنیددراینمقالهازبهترینبازیهایاندرویددرتمامدورانگفته‌ایم،بازیهاییکهحتمابایدتجربهکنیدوحداقلبایدچندموردآنرارویگوشیخودنصبداشتهباشید.داغ‌ترینمطالبهفتهراهنمایخریدکامپیوترگیمینگمیانردهراهنمایخریدکامپیوترگیمینگبالاردهراهنمایخریدکامپیوترگیمینگردهحرفهایحتمابخوانیدمنتظرحضوریکشخصیتمحبوبدرفصلدومسریالاربابحلقههاباشیدزمانپخشرویدادStateofPlayجدیدسونیرسمااعلامشدحضوردوسترایانرینولدزدرفیلمDeadpoolandWolverineتاییدشدشاخه‌هایبرترتبلیغاتبررسیبازیزوم‌کستنیم‌نگاهمعرفیبازیموبایلاخبارسینماوتلویزیوناخباربازینقدفیلموسریالخانوادهزومجیزومیتکجاروزومجیپدالعضویتدرخبرنامهتایید©کپیبخشیاکلهرکدامازمطالبزومجیتنهاباکسبمجوزمکتوبامکانپذیراست.varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر:استیکیصفحهاصلی::جاباما","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/?utm_medium=fx-zoomg&amp;utm_source=zoomg&amp;utm_campaign=mehrfx"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="AS-Jabama"src="cdn.zoomg.ir/2024/2/ja02-1126-468-60-2.gif"alt=""/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":471}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);varbanner=JSON.parse('{"id":,"advertisements":[{"title":"بنر::‌HS1::آیپینز","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="ipinz.ir/"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/3/ipnz-300x250-1.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/3/ipnz-2.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="HS1-ipinz"id="HS1-ipinz"data-src="cdn.zoomg.ir/2024/3/ipnz-2.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":"Ipeenz","serializedPositions":null,"weight":0,"id":476},{"title":"بنر::‌کوینکس","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/s/45WM"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/3/fa-zoomg-300-250.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/3/fa-zoomg-1300-100.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="S1-CoinEx"id="S1-CoinEx"data-src="cdn.zoomg.ir/2024/3/fa-zoomg-1300-100.gif"/></picture></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":474},{"title":"بنر::دیتاسنترشاتل::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="/b2b/phone-for-business/?utm_source=zoomg&amp;utm_medium=display&amp;utm_campaign=hostedpbx"target="_blank"rel="nofollow"><imgclass="img-responsiveTabligh"id="HL1-Shatel"src="cdn.zoomg.ir/2024/3/sh-cloudtalk--300x250v-2.gif"alt=""/></a></div>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":482},{"title":"رایتل::HL1","body":"<!--noEditor-->13;10;<div><ahref="shop.rightel.ir/?utm_source=webads&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=fastessimcard&amp;utm_content=03zoomgi"target="_blank"rel="nofollow"><picture><sourcemedia="(max-width:600px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/5/rightel.gif"/><sourcemedia="(max-width:1920px)"srcset="cdn.zoomg.ir/2024/5/rightel.gif"/><imgclass="img-responsivejs-lazy-loadcenter-blockTabligh"alt="HL1-rightel-2"id="HL1-rightel-2"data-src="cdn.zoomg.ir/2024/5/rightel.gif"/></picture></a></div>13;10;<p></p>","groupName":null,"isActive":true,"isSticky":false,"link":null,"linkTarget":null,"rank":0,"shortKey":null,"serializedPositions":null,"weight":0,"id":491}]}')varmodelInitializer=newModelInitializer();varbannersAsJson=modelInitializer.Get("bannersAsJson");bannersAsJson.banners.push(banner);modelInitializer.Set("bannersAsJson",bannersAsJson);

Seite? ˅:زومجی | اخبار بازی، سینما و سریال، نقد و بررسی و راهنماBericht

Wenn ein Verstoß gegen die Website vorliegt, klicken Sie bitte auf MeldenBericht

Empfohlene Informationen

Empfohlene Seite